INFORMACIÓN DE CONTACTO
C/ FAUSTINO BLASCO 6
46600 - Alzira
SÍGUENOS EN
Junta Local

FALLERA

Creada en 1944, la Junta Local Fallera d’Alzira es l’organisme col·lectiu que per delegació de les comissions falleres, exercix la funció rectora i coordinadora per a la celebració dels festejos i qualsevol classe d’actes relacionats amb les Falles en honor en Sant Josep, festa que se celebra el dia 19 de març. Està formada per fallers i falleres de les distintes comissions de la Ciutat.

El president de Junta Local Fallera és triat per votació democràtica i este, posteriorment, crearà la seua pròpia directiva, ja siga seleccionant voluntaris per al càrrec o reclamant a les persones corresponentsment i independentment de la comissió a què pertanyen.

La Junta Local Fallera, vetlant sempre per un millor funcionament de les comissions falleres, oferix i convoca les següents activitats i servicis:

Archivo

Disponibilitat d’un extens fons documental de la història de les Falles, amb llibrets, esbossos i diverses publicacions de totes les comissions.

Fiestas

Presentacions , concursos de paelles , així com l’Ofrena de Flors , Cavalcada Multicolor i la col · laboració amb altres DELEGACIÓns.

Relaciones públicas

Disponibilidad de un extenso fondo documental de la historia de las Fallas, con libretos, bocetos y diversas publicaciones de todas las comisiones.

Biblioteca

Una extensa selecció de llibres de diverses matèries, amb especial dedicació a temes valencians i fallers.

Incidencias

Oferix assessorament jurídic a les comissions. Tramita i diligència totes les queixes, denúncies, infraccions, etc. que sorgisquen entre els diferents estaments fallers, comissions, veïns, artistes, proveïdors, etc. sancionant sempre basant-se en el Reglament Faller.

Régimen interior

Assumix la gestió per a la legalització de les comissions falleres, des de la creació de noves falles fins a l’obertura de centres, aprovació de demarcacions, control de censos, sectors, etc…

Cultura

Organització de concursos de teatre, en llengua valenciana, major i infantil, concursos, exposició del 'ninot', museu faller, Mostra d’Indumentària Valenciana.

Medios de comunicación

Atendre i facilitar la corresponent informació de la festa als diferents mitjans acreditats en la Junta Local Fallera.

Secretaria

És el departament encarregat de la comunicació general de la Festa , registre d’entrada i eixida, convocatòries , credencials , circulars , butlletins , escrits , etc . Està en permanent relació amb totes les delegacións .

Economía

Gestionar tota l’economia de l’organisme faller, tant a proveïdors com a les pròpies comissions falleres, així com entregues de premis i ajudes econòmiques.

Recompensas

Tramitar totes les peticions i entrega de les recompenses que cada any se sol·liciten.

Deportes

Tramitar totes les peticions i entrega de les recompenses que cada any se sol·liciten.

Junta Local Fallera | Fallas Alzira